ARB Premises 暫時關閉進行裝修,直到 2022 年 12 月上旬
登記

申請註冊續期

註冊有效期為 12 個月,自他註冊當日起計。註冊建築師須在註冊有效期屆滿前 3 個月至 28 天的期間內,申請將註冊續期。

請網上填妥申請註冊續期表格註冊建築師亦可下載申請表格 (ARB 表格 2 或 ARB表格3),填妥申請表後連同所需費用,親身交回或郵寄往建築師註冊管理局。

若有需要,本局秘書處將與你聯絡以取得進一步的資料。

© 2022 建築師註冊管理局 版權所有


登記

續期